Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy

1 PROMOCJA PROJEKTU I REKRUTACJA
Rekrutacja i promocja projektu zostanie przeprowadzona wśród uczniów  3 szkół na terenie powiatu olkuskiego. Każda szkoła podpisze porozumienie o realizacji działań na terenie szkoły. W każdej z 3 szkół zostaną zorganizowane  po 2 spotkania: dla uczniów, nauczycieli , rodziców. Na spotkaniach zostanie przedstawiona koncepcja projektu oraz prelekcja multimedialna na temat wagi społecznej aktywności młodzieży oraz przedsiębiorczości społecznej.
Rekrutacja: uczniowie będą zgłaszać swoje  aplikacje, w której opiszą swoje pomysły na działalność liderską i poziom motywacji. Po złożeniu aplikacji komisja rekrutacyjna, w której skład wejdzie koordynator, nauczyciel, dyrektor szkoły, spec.personalny dokona analizy i oceny aplikacji (regulamin i kartę oceny) i wybierze listę osób zakwalifikowanych do rozmów rekrutacyjnych. W rozmowach rekrutacyjnych będą badane umiejętności interpersonalne (liderskie). Z każdej szkoły zostanie zakwalifikowanych po 10 osób.
TERMIN REALIZACJI (TR): wrzesień – październik 2014 r.

2 BLOK SZKOLENIOWY DLA  MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW, OPIEKUNÓW US I NAUCZYCIELI
a)    Szkolenie wyjazdowe dla grupy 30 wyłonionych liderów młodzieżowych wraz z opiekunami. Szkolenie 7 dni, podczas którego młodzież wraz z swoimi opiekunami przejdzie cykl 49 h warsztatów przygotowania ich do roli lidera, prowadzenia edukacji innych uczniów, prowadzenia uczniowskiej spółdzielni. Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi i będzie nakierowane na kształcenie umiejętności i postaw.
Tematyka:
- Czym jest społeczność lokalna i tożsamość lokalna
- Rola i zadania liderów społ.lok
- Przedsiębiorczość społeczna
- Spółdzielnie uczniowskie
- Wolontariat – jego znaczenie dla społ.lok. oraz rozwoju własnego.
b)    Szkolenie dla kadry nauczycielskiej i rad rodziców:  2 spot. (w 3 szkołach)  dla nauczycieli i rodziców na których przedstawione zostaną zagadnienia związane z edukacją obywatelską uczniów, spółdzielczością uczniowską i jej znaczeniem dla rozwoju osobistego uczniów, postaw i zachowań obywatelskich.
TR: luty – marzec 2015 r.

3 WYJAZD STUDYJNY
2 dniowy wyjazd studyjny do partnera: Tradicne ludove umelecke remesla jest organizacją pozarządową, mającą swoją siedzibę na Słowacji w Leopoldov, która współpracuje z 50 młodymi wolontariuszami w zakresie wszelkich działań promujących rękodzieło, twórczość ludową I integrację międzypokoleniową. Stowarzyszenie ma doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów na rzecz pobudzania aktywności młodzieży szczególnie na terenach wiejskich. Stowarzyszenie w nowatorski sposób łączy sztukę ludową z pobudzaniem aktywności społecznej młodych ludzi.
TR:  maj – wrzesień 2015 r.

4 POWOŁANIE I FUNKCJONOWANIE 3 SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH
Coaching  grup przygotowanych do założenia spółdzielni będzie odbywał się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych (3 h/tyg.). Celem coachingu będzie pomoc  najpierw w powołaniu spółdzielni  uczniowskiej, a później w opracowaniu i wdrażaniu strategii działania opartym na 3 projektach: ekonomicznym, edukacyjnym i społecznym. 150 h dla każdej spółdzielni uczniowskiej
- plan ekonomiczny – organizacji „ogródka zdrowia” na terenie szkoły. Młodzież będzie na co dzień prowadzić sprzedaż zdrowej żywności (sałatek, kanapek i soków z owoców)  wśród uczniów swojej szkoły. Do tego zakupione zostanie niezbędne wyposażenie do realizacji planu. Dochód uzyskany z sprzedaży przekaże na dofinansowanie projektu społecznego. Do funkcjonowania spółdzielni będzie potrzebny laptop, drukarka, komplet materiałów biurowych, aparat fotograficzny.
- projekt edukacyjny – w ramach działania spółdzielni młodzież będzie mieć za zadanie opracowanie projektu edukacyjnego dla reszty uczniów swojej szkoły. Projekt musi zakładać przeprowadzenie co najmniej 2 h lekcyjnych dla każdej klasy w szkole w zakresie: edukacji obywatelskiej, przedsiębiorczości społecznej, wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego. Projekt będzie zakładał opracowanie koncepcji warsztatów z klasą. W efekcie powstanie 8 konspektów, z tych konspektów zostanie opracowana, wydana i rozpowszechniona broszura-podręcznik, dopracowana przez eksperta od edukacji obywatelskiej oraz specjalisty od metod nauczania, tak by miała charakter publikacji, która posłuży  nauczycielom do prowadzenia zajęć. wydana w 500 egz. i rozpowszechniona wśród wszystkich nauczycieli i samorządów szkolnych
- projekt społeczny – będzie opracowany również pod okiem coacha, ale jego koncepcja będzie już uzależniona od samej młodzieży. Projekt ma być adresowany do społeczności lokalnej i ma odpowiadać na zdiagnozowany problem społeczny, musi polegać na wdrożeniu w środowisku działań które będą mieć przełożenie na integrację środowiska i rozwiązanie problemu np. promocja wolontariatu, integracja międzykulturowa, działania prozdrowotne i społeczne
TR: listopad 2014 – kwiecień 2016 r.

5 PORTAL MŁODZIEŻOWY „MŁODY OBYWATEL ZIEMI OLKUSKIEJ”
Portal edukacyjny, informacyjny, opiniotwórczy i promujący działania prospołeczne i obywatelskie. Działanie zakłada opracowanie portalu i jego utrzymanie. US będą odpowiedzialne za prowadzenie tego portalu samodzielnie. Główne elementy to: wolontariat, uczniowski samorząd, edukacja obywatelska i społeczna, sondaże.
TR: wrzesień 2015 – kwiecień 2016 r.